فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی
1396/09/03

کمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران فعال در این حوزه جهت برگزاری هر چه غنی تر کارگاه های آموزشی کنفرانس دعوت به عمل می آید. علاقمندان به برگزاری کارگاه می توانند درخواست و مشخصات کارگاه پیشنهادی خود را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1396/07/30 به پست الکترونیکی دبیرخانه کنفرانس به آدرس csc2017@quilan.ac.ir ارسال نمایند. پیشنهادهای دریافتی توسط کمیته علمی کنفرانس بررسی و نتیجه در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.